Tymor y Gwobrau – myfyrdodau ar flwyddyn wych

Mae’n teimlo fel bod tîm y Grasshopper ar ei hanterth ar hyn o bryd – ar ôl cyrraedd y rhestr fer ar gyfer tair, ac ennill un, gwobr cwmni ymgynghorol y flwyddyn.

Wedi’i sefydlu 8 mlynedd yn ôl gyda chenhadaeth syml – gweithio gyda chymunedau i gyflawni prosiectau gwell ac o werth cymdeithasol parhaol – rydym wedi canolbwyntio ar sicrhau ein bod yn parhau i fod yn driw i’n pwrpas; boed hynny’n helpu datblygwyr i ymgysylltu’n well â chymunedau fel eu bod yn llunio lleoedd y maent yn byw ynddynt neu’n cyflwyno ymgyrchoedd sy’n ysgogi ymddygiad cadarnhaol yn yr hinsawdd.

Diwylliant pobl yn gyntaf

Yr hyn sy’n allweddol i’n llwyddiant fu recriwtio a chadw pobl sydd ag angerdd gwirioneddol dros gael effaith gadarnhaol ar y byd o’u cwmpas. Mae hyn yn disgleirio drwy’r gwaith rydym yn ei gyflawni ar gyfer cleientiaid a’r mewnwelediad a roddwn i brosiectau.

Yn gyfnewid, rydym wedi ei gwneud yn flaenoriaeth i wobrwyo a gofalu am ein tîm; rydym wedi gwneud 4 dyrchafiad tîm yn y 12 mis diwethaf ac yn ymrwymo i redeg meincnodi cyflog yn flynyddol. Cynhaliwyd ein diwrnod llesiant blynyddol cyntaf ym mis Mawrth, ac rydym yn cynnal digwyddiadau cymdeithasol misol i’r tîm. Rydym yn cynnig gweithio hyblyg i ystwytho o gwmpas brigau/cafnau prosiectau a chyfrifoldebau gofalu ac yn cynnig 2 ddiwrnod o wirfoddoli â thâl y flwyddyn.

Mae’n anhygoel gweld ein buddsoddiad yn niwylliant y gweithle yn dwyn ffrwyth – mewn arolwg dienw diweddar o gydweithwyr, argymhellodd 100% o’n tîm Grasshopper fel lle gwych i weithio.

2022-23 yw’r flwyddyn ariannol fwyaf llwyddiannus yn hanes Grasshopper; torri targedau twf, cadw cleientiaid allweddol ac ennill rhai newydd. Rydym wedi gweld twf penodol mewn ynni adnewyddadwy, gan gadarnhau ein safle fel asiantaeth gyfathrebu flaenllaw yn y sector hwn. Roedd boddhad cleientiaid yn uchel eleni, gyda thri chwarter y cleientiaid yn rhoi sgôr o 9 neu 10/10.

Ymlaen ac ar i fyny

Mae mwy i’w wneud bob amser… rydym yn datblygu’n gyson sut rydym yn cefnogi grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ac mae hyn yn rhywbeth yr ydym yn canolbwyntio’n arbennig arno eleni, ochr yn ochr â chryfhau ein rhaglen gynaliadwyedd ymhellach. Bydd hyn yn ein galluogi i barhau i wella a pharhau i gyrraedd – gan gael effaith gadarnhaol ar gymunedau lle rydym yn gweithio a hyrwyddo’r hyn rydym yn credu ynddo.