Swyddog Gweithredol Cyfrif, Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata

Gweithio hybrid – isafswm o 2 ddiwrnod yr wythnos yn ein swyddfa yng Nghaerdydd

SICRHAU NEWID CADARNHAOL I’R BYD O’N CWMPAS

Ynglŷn â Grasshopper

Mae Grasshopper yn asiantaeth gyfathrebu arobryn gydag ochr greadigol ac ymrwymiad i ymgysylltu â’r gymuned. Rydym yn creu ymgyrchoedd sy’n newid agweddau a gweithredoedd mewn ffyrdd cadarnhaol, parhaol. Rydym yn helpu i lunio sgyrsiau am y byd o’n cwmpas. Boed yn deithio llesol, ynni adnewyddadwy neu dechnolegau carbon isel.

Fel tîm, rydym wedi’n huno gan nod cyffredin – cael pobl i siarad a datgloi gwerth cymdeithasol. Sy’n gwneud dod i’r gwaith yn ystyrlon, yn ysbrydoledig ac yn hwyl.

Mae gennym gyfle gwych i ymuno â’n tîm Cysylltiadau Cyhoeddus ac Ymgyrchoedd. Os oes gennych angerdd gwirioneddol am eich cymuned, a diddordeb mewn cynaliadwyedd – byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Gallwn addo croeso cynnes i chi, cyfle i adeiladu eich gyrfa a chael effaith gadarnhaol ar y byd o’ch cwmpas.

Am bwy ydyn ni’n chwilio?

Rydyn ni’n chwilio am berson graddedig neu fyfyriwr brwdfrydig, yn ddelfrydol gyda chymhwyster mewn Newyddiaduriaeth, Cyfathrebu neu Farchnata.

Hoffem berson gydag agwedd bositif, sgiliau ysgrifennu o’r radd flaenaf ac awch am y cyfryngau!

Prif gyfrifoldebau

Sgiliau cynnwys ac ysgrifennu

 • Datblygu datganiadau i’r wasg, astudiaethau achos, erthyglau nodwedd, cylchlythyrau ac eitemau barn olygyddol
 • Byddai sgiliau dylunio graffeg sylfaenol yn fuddiol

Cysylltiadau â’r cyfryngau

 • Cydgysylltu â’r cyfryngau; cynnig storïau i’w hargraffu, eu postio ar-lein a’u darlledu a chwrdd â newyddiadurwyr i feithrin perthnasoedd
 • Monitro’r cyfryngau a monitro gwleidyddol – er mwyn sicrhau bod cleientiaid yn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf a bod problemau posibl yn cael eu codi mor gynnar â phosibl
 • Gweinyddiaeth gyffredinol; coladu adroddiadau o’n triniaeth, diweddaru rhestri cyfryngau, sganio’r cyfryngau am gyfleoedd i fachu sylw a chynnig sylwebaeth

Cysylltiadau â chleientiaid

 • Mynychu cyfarfodydd cleientiaid, ysgrifennu agendâu a chymryd cofnodion
 • Cynhyrchu adroddiadau a gwerthusiadau ymgyrch sy’n barod at sylw cleientiaid

Cefnogi Gwaith Marchnata Grasshopper

 • Llunio a rhaglennu cynnwys creadigol sianeli cyfryngau cymdeithasol Grasshopper
 • Dadansoddi ein sianeli a’u meincnodi
 • Llunio e-newyddlen chwarterol Grasshopper a gweithio gyda’n dylunydd mewnol i’w chynhyrchu
 • Ysgrifennu blogiau rheolaidd i gefnogi’n SEO
 • Rheoli cynnwys ein gwefan
 • Cefnogi gweithgareddau marchnata’r asiantaeth e.e. digwyddiadau, ceisiadau am wobrau a chyfleoedd noddi

Pecyn tâl a buddion

 • Cyflog: £21K cyfwerth ag amser llawn, pro rata yn dibynnu ar yr oriau y cytunwyd arnynt.
 • Bonws blynyddol (yn amodol ar berfformiad y cwmni)
 • Dull gweithio hyblyg gydag oriau craidd 10am-3pm
 • Dau ddiwrnod cyflogedig y flwyddyn yn gwirfoddoli i helpu eich cymuned leol
 • Cynllun pensiwn gweithle
 • Hyfforddiant a DPP

Mae gwahanol bobl yn rhannu gwerthoedd gwahanol

Yn Grasshopper, credwn pan fydd pobl ddawnus yn cydweithio, mae pethau gwych yn bosib. Mae Grasshopper yn cyflogi pobl sydd â sgiliau profedig a meddyliau agored. Rydym yn cymryd camau bwriadol i greu diwylliant cynhwysol sy’n seiliedig ar ein pwrpas i lunio byd gwell.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir, waeth beth yw eu hoedran, anabledd, rhyw, hunaniaeth o ran rhywedd, mynegiant rhyw, hil, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol, cefndir economaidd-gymdeithasol, ac unrhyw nodwedd warchodedig arall.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pob cam o’n proses recriwtio yn hygyrch i ymgeiswyr ag anableddau. Siaradwch â Julie, a bydd yn gweithio gyda chi i wneud addasiadau rhesymol i sicrhau y gallwch berfformio ar eich gorau drwy gydol eich cais.

Yn Grasshopper, rydym yn gwerthfawrogi bod amgylchiadau pawb yn wahanol, ac mae cael y rhyddid i ystwytho’r ffordd rydym yn gweithio yn hanfodol i’n lles. Os yw hyblygrwydd yn bwysig i chi, rhowch wybod i ni pan fyddwch yn gwneud cais, a byddwn yn trafod sut y gallai hyn weithio yn eich rôl.

Ymgeisiwch nawr

Sut i wneud cais

Gwnewch gais am y swydd drwy e-bostio CV gyda llythyr byr yn egluro eich diddordeb yn y rôl i [email protected] erbyn diwedd y diwrnod gwaith, Dydd Gwener 25 Awst 2023.

Os hoffech sgwrs anffurfiol ynglŷn â’r rôl yna cysylltwch â Julie ar [email protected].

Dychwelyd i yrfaoedd