Rheolwr Cyfrif, Cysylltiadau Cyhoeddus ac Ymgyrchoedd

Os hoffech gael y cais hwn mewn testun mawr neu mewn fformat sain, rhowch wybod i ni.

Teitl y swydd: Rheolwr Cyfrif, Cysylltiadau Cyhoeddus ac Ymgyrchoedd

Lleoliad: Gweithio hybrid – 2 ddiwrnod yr wythnos yn ein swyddfa yng Nghaerdydd

SICRHAU NEWID CADARNHAOL I’R BYD O’N CWMPAS

Ynglŷn â Grasshopper

Mae Grasshopper yn asiantaeth gyfathrebu arobryn gydag ochr greadigol ac ymrwymiad i ymgysylltu â’r gymuned. Rydym yn creu ymgyrchoedd sy’n newid agweddau a gweithredoedd mewn ffyrdd cadarnhaol, parhaol. Rydym yn helpu i lunio sgyrsiau am y byd o’n cwmpas. Boed yn deithio llesol, ynni adnewyddadwy neu dechnolegau carbon isel.

Fel tîm, rydym wedi’n huno gan nod cyffredin – cael pobl i siarad a datgloi gwerth cymdeithasol. Sy’n gwneud dod i’r gwaith yn ystyrlon, yn ysbrydoledig ac yn hwyl.

Mae gennym gyfle gwych i ymuno â’n tîm Cysylltiadau Cyhoeddus ac Ymgyrchoedd. Os oes gennych angerdd gwirioneddol am eich cymuned, a diddordeb mewn cynaliadwyedd – byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Gallwn addo croeso cynnes i chi, cyfle i adeiladu eich gyrfa a chael effaith gadarnhaol ar y byd o’ch cwmpas.

Am bwy rydym yn chwilio?

Rydym yn chwilio am chwaraewr tîm; rhywun sydd ag agwedd gadarnhaol, sy’n greadigol ac sydd â llygad ardderchog am fanylion. Bydd gennych ddwy flynedd neu fwy o brofiad mewn cyfathrebu a/neu gysylltiadau cyhoeddus.

Cyfrifoldebau allweddol

Sgiliau ysgrifennu

 • Datblygu datganiadau i’r wasg wedi’u hysgrifennu’n dda, erthyglau golygyddol barn a blogiau
 • Arddangos sgiliau prawfddarllen cryf
 • Cynnal lefel gyson uchel o sylw i fanylion ar draws yr holl gyfathrebiadau

Perthnasoedd â chleientiaid

 • Dangos gwybodaeth am fusnes eich cleientiaid, eu cystadleuwyr a’r diwydiant
 • Rheoli ymholiadau o ddydd i ddydd a rhoi cyngor a chefnogaeth
 • Mynychu cyfarfodydd cleientiaid a chyfrannu’n effeithiol
 • Ysgrifennu adroddiadau a gwerthusiadau ymgyrch sy’n barod i gleientiaid

Cyfryngau cymdeithasol a marchnata

 • Golygu ein cylchlythyr Grasshopper a chefnogi gweithgareddau marchnata
 • Dadansoddiad o sianeli cyfryngau cymdeithasol a meincnodi

Trin Cyfrifon

 • Rheoli prosiectau ymgyrchoedd a chleientiaid wrth gefn
 • Gallu rheoli llwyth gwaith heriol ac amrywiol a all newid ar fyr rybudd
 • Gweithio’n effeithiol gydag aelodau iau ac uwch y tîm

Busnes newydd

 • Cynorthwyo gyda pharatoi meysydd busnes newydd a chyflwyniadau
 • Cynnal ymchwil a chefnogi datblygiad strategaethau cyfathrebu

 

Pecyn tâl a buddion

 • Cyflog: £27-30K (yn dibynnu ar brofiad)
 • Bonws blynyddol (yn amodol ar berfformiad y cwmni)
 • Dull gweithio hyblyg gydag oriau craidd 10am-4pm
 • Byddai rôl ran-amser yn cael ei hystyried ar gyfer yr ymgeisydd iawn
 • Dau ddiwrnod cyflogedig y flwyddyn yn gwirfoddoli i helpu eich cymuned leol
 • Cynllun pensiwn gweithle
 • Hyfforddiant a DPP

Mae gwahanol bobl yn rhannu gwerthoedd gwahanol

Yn Grasshopper, credwn pan fydd pobl ddawnus yn cydweithio, mae pethau gwych yn bosib. Mae Grasshopper yn cyflogi pobl sydd â sgiliau profedig a meddyliau agored. Rydym yn cymryd camau bwriadol i greu diwylliant cynhwysol sy’n seiliedig ar ein pwrpas i lunio byd gwell.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir, waeth beth yw eu hoedran, anabledd, rhyw, hunaniaeth o ran rhywedd, mynegiant rhyw, hil, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol, cefndir economaidd-gymdeithasol, ac unrhyw nodwedd warchodedig arall.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pob cam o’n proses recriwtio yn hygyrch i ymgeiswyr ag anableddau. Siaradwch â Julie, a bydd yn gweithio gyda chi i wneud addasiadau rhesymol i sicrhau y gallwch berfformio ar eich gorau drwy gydol eich cais.

Yn Grasshopper, rydym yn gwerthfawrogi bod amgylchiadau pawb yn wahanol, ac mae cael y rhyddid i ystwytho’r ffordd rydym yn gweithio yn hanfodol i’n lles. Os yw hyblygrwydd yn bwysig i chi, rhowch wybod i ni pan fyddwch yn gwneud cais, a byddwn yn trafod sut y gallai hyn weithio yn eich rôl.

Ymgeisiwch nawr

Sut i wneud cais

Gwnewch gais am y swydd drwy e-bostio CV a neges eglurhaol i [email protected], yn dweud wrthym pam fod gennych ddiddordeb a beth fyddech yn ei gyflwyno i’r rôl. Mae croeso i chi fod mor greadigol ag y dymunwch yn eich cais.

Dyddiad cau: Dydd Llun, 18 Gorffennaf 2022 am hanner dydd.

Dychwelyd i yrfaoedd