Gweinyddwr Swyddfa Rhan-amser

Teitl swydd: Gweinyddwr Swyddfa Rhan-amser

Lleoliad: Swyddfa Caerdydd

Oriau: 20+ awr yr wythnos yn gweithio ar draws pedwar diwrnod

 

SICRHAU NEWID CADARNHAOL I’R BYD O’N CWMPAS

 

Ynghlych Grasshopper

Mae Grasshopper yn asiantaeth gyfathrebu arobryn gydag ochr greadigol ac ymrwymiad i ymgysylltu â’r gymuned. Rydym yn creu ymgyrchoedd sy’n newid agweddau a gweithredoedd mewn ffyrdd cadarnhaol, parhaol. Rydym yn helpu llunio sgyrsiau am y byd o’n cwmpas. Boed yn deithio llesol, ynni adnewyddadwy neu dechnolegau carbon isel.

Fel tîm, rydym wedi’n huno gan nod cyffredin – cael pobl i siarad a datgloi gwerth cymdeithasol. Sy’n gwneud dod i’r gwaith yn ystyrlon, yn ysbrydoledig ac yn hwyl.

Mae gennym gyfle gwych i ymuno â’n tîm. Os hoffech chi weithio i gwmni sydd ag angerdd gwirioneddol dros y gymuned a diddordeb mewn cynaliadwyedd – yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Gallwn addo croeso cynnes i chi, cyfle i adeiladu eich gyrfa a chael effaith gadarnhaol ar y byd o’ch cwmpas.

Am bwy rydym yn chwilio?

Rydym yn chwilio am weinyddwr brwdfrydig, a all ein helpu i ddatblygu’r rôl newydd hon. Rydym yn gweld hyn fel 20 awr i ddechrau, gyda’r bwriad o dyfu i fod yn rôl amser llawn dros amser, ond rydym yn agored i drafodaeth.

Rydym eisiau rhywun sydd ag agwedd gadarnhaol a sgiliau trefnu gwych i sicrhau bod ein dwy swyddfa yng Nghaerdydd a Crawley yn rhedeg yn esmwyth.

Cyfrifoldebau allweddol

Fel rôl newydd, byddwch yn cael y cyfle i helpu i’w siapio wrth i ni dyfu, ond yn y cyfamser rydym angen rhywun a all ein helpu gyda’r canlynol:

 • Cynorthwyo’r rheolwr gyfarwyddwr gyda thasgau fel rheoli mewnflwch a dyddiadur a threfnu cyfarfodydd.
 • Tasgau sylfaenol yn ymwneud â chyllid, megis mewnbynnu anfonebau.
 • Gweithrediad llyfn ein dwy swyddfa, gan gynnwys archebu, storio a dosbarthu cyflenwadau swyddfa a chynnal a chadw, atgyweirio neu amnewid offer swyddfa.
 • Cefnogaeth AD, megis cynorthwyo gyda ymgyrchoedd recriwtio.
 • Trefnu ac archebu digwyddiadau ac ymddangosiadau.
 • Cydlynu DPP
 • Cefnogi cydlynu ein rhaglen CCC
 • Cynorthwyo gyda chyflwyniadau tendr
 • Cymryd cofnodion mewn cyfarfodydd mewnol

Pecyn tâl a buddion

 • Cyflog: £21+K (yn dibynnu ar brofiad) (pro rata)
 • Dull gweithio hyblyg gydag oriau craidd 10am-3pm
 • Bonws blynyddol (yn amodol ar berfformiad y cwmni)
 • Dau ddiwrnod cyflogedig y flwyddyn yn gwirfoddoli i helpu eich cymuned leol
 • Cynllun pensiwn gweithle
 • Hyfforddiant a DPP

Mae gwahanol bobl yn rhannu gwerthoedd gwahanol

Yn Grasshopper, pan fydd pobl dalentog yn cydweithio, credwn fod pethau gwych yn bosibl. Mae Grasshopper yn cyflogi pobl sydd â sgiliau profedig a meddyliau agored. Rydym yn cymryd camau bwriadol i greu diwylliant cynhwysol sy’n seiliedig ar ein pwrpas i lunio byd gwell.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir, waeth beth yw eu hoedran, anabledd, rhyw, hunaniaeth o ran rhywedd, mynegiant rhyw, hil, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol, cefndir economaidd-gymdeithasol, ac unrhyw nodwedd warchodedig arall.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pob cam o’n proses recriwtio yn hygyrch i ymgeiswyr ag anableddau. Siaradwch â Beth a bydd hi’n gweithio gyda chi i wneud addasiadau rhesymol i sicrhau y gallwch chi berfformio ar eich gorau trwy gydol eich cais.

Yn Grasshopper rydym yn gwerthfawrogi bod amgylchiadau pawb yn wahanol ac mae cael y rhyddid i ystwytho’r ffordd rydym yn gweithio yn hanfodol i’n llesiant. Os yw hyblygrwydd yn bwysig i chi, rhowch wybod i ni pan fyddwch yn gwneud cais, a byddwn yn trafod sut y gallai hyn weithio yn eich rôl.

Ymgeisiwch nawr

Sut i wneud cais

I wneud cais e-bostiwch eich CV gyda llythyr eglurhaol byr, yn egluro eich diddordeb yn y rôl i [email protected] erbyn 5pm dydd Gwener 8 Medi 2023.

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y rôl cysylltwch â Beth ar [email protected].

Dychwelyd i yrfaoedd