Swyddog Gweithredol Cyfrif neu Uwch-swyddog Gweithredol Cyfrif, Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata

Teitl swydd: Swyddog Gweithredol Cyfrif neu Uwch-swyddog Gweithredol Cyfrif, Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata

Lleoliad: Gweithio hybrid – 2 ddiwrnod yr wythnos yn ein swyddfa yng Nghaerdydd

SICRHAU NEWID CADARNHAOL I’R BYD O’N CWMPAS

Am Grasshopper

Mae Grasshopper yn asiantaeth gyfathrebu arobryn gydag ochr greadigol ac ymrwymiad i ymgysylltu â’r gymuned. Rydym yn creu ymgyrchoedd sy’n newid agweddau a gweithredoedd mewn ffyrdd cadarnhaol, parhaol. Rydym yn helpu i lunio sgyrsiau am y byd o’n cwmpas. Boed yn deithio llesol, ynni adnewyddadwy neu dechnolegau carbon isel.
Fel tîm, rydym wedi’n huno gan nod cyffredin – cael pobl i siarad a datgloi gwerth cymdeithasol. Sy’n gwneud dod i’r gwaith yn ystyrlon, yn ysbrydoledig ac yn hwyl.
Mae gennym gyfle gwych i ymuno â’n tîm Cysylltiadau Cyhoeddus ac Ymgyrchoedd. Os oes gennych angerdd gwirioneddol am eich cymuned, a diddordeb mewn cynaliadwyedd – byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Gallwn addo croeso cynnes i chi, cyfle i adeiladu eich gyrfa a chael effaith gadarnhaol ar y byd o’ch cwmpas.

Am bwy ydyn ni’n chwilio?

Rydyn ni’n chwilio am chwaraewr tîm; rhywun sy’n meddu ar agwedd bositif, sgiliau ysgrifennu o’r radd flaenaf ac sy’n awchus am sylw’r cyfryngau! Yn ddelfrydol bydd gennych chi o leiaf un flwyddyn o brofiad ym maes cysylltiadau cyhoeddus a/neu farchnata.

Prif gyfrifoldebau

Sgiliau cynnwys ac ysgrifennu

 • Ysgrifennu’n dda i lunio hysbysiadau i’r wasg, astudiaethau achos, nodweddion, newyddlenni ac eitemau barn olygyddol
 • Cynnwys cyfryngau cymdeithasol
 • Dangos sgiliau prawfddarllen da
 • Byddai sgiliau dylunio graffig sylfaenol yn fantais
 • Cysylltiadau â’r cyfryngau

 • Cydgysylltu â’r cyfryngau; cynnig storïau i’w hargraffu, eu postio ar-lein a’u darlledu a chwrdd â newyddiadurwyr i feithrin perthnasoedd
 • Monitro’r cyfryngau a monitro gwleidyddol – er mwyn sicrhau bod cleientiaid yn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf a bod problemau posibl yn cael eu codi mor gynnar â phosibl
 • Gweinyddiaeth gyffredinol; coladu adroddiadau o’n triniaeth, diweddaru rhestri cyfryngau, sganio’r cyfryngau am gyfleoedd i fachu sylw a chynnig sylwebaeth
 • Cysylltiadau â chleientiaid

 • Mynychu cyfarfodydd cleientiaid, ysgrifennu agendâu a chymryd cofnodion
 • Cynhyrchu adroddiadau a gwerthusiadau ymgyrch sy’n barod at sylw cleientiaid
 • Rheoli ymholiadau o ddydd i ddydd
 • Cefnogi Gwaith Marchnata Grasshopper

 • Llunio a rhaglennu cynnwys creadigol sianeli cyfryngau cymdeithasol Grasshopper
 • Dadansoddi ein sianeli a’u meincnodi
 • Llunio e-newyddlen chwarterol Grasshopper a gweithio gyda’n dylunydd mewnol i’w chynhyrchu
 • Ysgrifennu blogiau rheolaidd i gefnogi’n SEO
 • Rheoli cynnwys ein gwefan
 • Cefnogi gweithgareddau marchnata’r asiantaeth e.e. digwyddiadau, ceisiadau am wobrau a chyfleoedd noddi
 • Pecyn tâl a buddion

 • Cyflog: £22K – £30k (yn dibynnu ar brofiad)
 • Bonws blynyddol (yn amodol ar berfformiad y cwmni)
 • Dull gweithio hyblyg gydag oriau craidd 10am-3pm
 • Byddai rôl ran-amser yn cael ei hystyried ar gyfer yr ymgeisydd iawn
 • Dau ddiwrnod cyflogedig y flwyddyn yn gwirfoddoli i helpu eich cymuned leol
 • Cynllun pensiwn gweithle
 • Hyfforddiant a DPP
 • Mae gwahanol bobl yn rhannu gwerthoedd gwahanol

  Yn Grasshopper, credwn pan fydd pobl ddawnus yn cydweithio, mae pethau gwych yn bosib. Mae Grasshopper yn cyflogi pobl sydd â sgiliau profedig a meddyliau agored. Rydym yn cymryd camau bwriadol i greu diwylliant cynhwysol sy’n seiliedig ar ein pwrpas i lunio byd gwell.
  Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir, waeth beth yw eu hoedran, anabledd, rhyw, hunaniaeth o ran rhywedd, mynegiant rhyw, hil, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol, cefndir economaidd-gymdeithasol, ac unrhyw nodwedd warchodedig arall.
  Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pob cam o’n proses recriwtio yn hygyrch i ymgeiswyr ag anableddau. Siaradwch â Julie, a bydd yn gweithio gyda chi i wneud addasiadau rhesymol i sicrhau y gallwch berfformio ar eich gorau drwy gydol eich cais.
  Yn Grasshopper, rydym yn gwerthfawrogi bod amgylchiadau pawb yn wahanol, ac mae cael y rhyddid i ystwytho’r ffordd rydym yn gweithio yn hanfodol i’n lles. Os yw hyblygrwydd yn bwysig i chi, rhowch wybod i ni pan fyddwch yn gwneud cais, a byddwn yn trafod sut y gallai hyn weithio yn eich rôl.

  Ymgeisiwch nawr

  Sut i wneud cais

  Gwnewch gais am y swydd drwy e-bostio CV a neges eglurhaol i [email protected], yn dweud wrthym pam fod gennych ddiddordeb a beth fyddech yn ei gyflwyno i’r rôl. Mae croeso i chi fod mor greadigol ag y dymunwch yn eich cais.
  Dyddiad cau: Dydd Gwener, 31 Mawrth 2023 am hanner dydd.

  Dychwelyd i yrfaoedd